Rijksoverheid

Sociale huurwoning (sociale huur)

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Prijs van een sociale huurwoning

De maximale huur van toe te wijzen woningen waarbij sprake is van een sociale huurwoning is € 710,68 in 2015. Het gaat hier om kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Voorwaarden voor sociale huurwoning van een woningcorporatie

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie:

 • U moet u inschrijven bij een organisatie die in uw gemeente verantwoordelijk is voor de verdeling van de sociale huurwoningen. Bij uw gemeente kunt u nagaan welke organisatie dit is.
 • U heeft vaak een huisvestingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij uw gemeente. Om een huisvestingsvergunning te krijgen, kan de gemeente bijvoorbeeld eisen dat u woont, werkt of studeert in de plaats waar u wilt wonen. Deze regels verschillen per gemeente.
 • De woningcorporatie bij wie u een huis wilt huren, kan ook eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte van uw inkomen of de gezinsgrootte.
 • Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Sinds 1 juli 2015 moeten woningcorporaties jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.911 (prijspeil 2015). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 34.911 en € 38.950 (prijspeil 2015) en 10% mag naar de hogere inkomens.Dit is een tijdelijke regeling, die loopt tot 1 januari 2021. Daarna gelden weer de regels die vóór 1 juli 2015 ook golden: namelijk 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen is bedoeld voor huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens (in 2015 was dat € 34.911). 10% mag aan hogere inkomens worden toegewezen.

Urgentiecriteria voor sociale huurwoning

Op grond van bepaalde urgentiecriteria kunt u voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning van een woningcorporatie of van een particuliere verhuurder. Voorbeelden zijn:

 • medische indicatie;
 • sociale indicatie (bijvoorbeeld uw gezinsgrootte);
 • leeftijd;
 • de duur die u als woningzoekende ingeschreven staat;
 • woon-werkafstand;
 • het achterlaten van een schaarse woning.

Huurwoning kopen

Een woningcorporatie mag (sociale) huurwoningen verkopen. Als u een woning huurt bij een woningcorporatie, kunt u dus onder bepaalde voorwaarden uw huurwoning aankopen. Maar ook als u niet van een woningcorporatie huurt, is het mogelijk om van hen een huurwoning te kopen. Corporaties kiezen zelf de koopvorm en de voorwaarden daarbij.

Overleg huurders en verhuurders

Particuliere verhuurders met 25 of meer woningen moeten regelmatig overleg voeren met hun huurders. Dit geldt ook voor woningcorporaties.

Verplicht overleg huurders en verhuurder

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben recht op informatie van de verhuurder. Bijvoorbeeld over zijn plannen voor de komende jaren. Ook moet de verhuurder minimaal 1 keer per jaar overleg met hen voeren. Dit staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV). Deze wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd.

Heeft een huurdersorganisatie of bewonerscommissie een conflict met de verhuurder over het overleg tussen huurders en de verhuurder? Dan kan de huurdersorganisatie, bewonerscommissie of de verhuurder dit voorleggen aan de kantonrechter. Dit kan ook bij de Huurcommissie.

Huurdersorganisatie

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van huurders behartigt. Het bestuur wordt door en uit de huurders gekozen. Als de huurdersorganisatie een vereniging is, kunnen huurders lid worden van die huurdersorganisatie.

Een huurdersorganisatie:

 • houdt de huurders van wie zij de belangen behartigt op de hoogte van haar activiteiten;
 • betrekt hen bij het bepalen van het standpunt van de organisatie;
 • brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan huurders. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie bestaat uit bewoners van huurwoningen in een wooncomplex (minimaal 25 woningen). Een bewonerscommissie is geen vereniging of stichting.

Een bewonerscommissie:

 • houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten;
 • betrekt hen bij haar standpuntbepaling;
 • brengt minimaal 1 keer per jaar in een bijeenkomst verslag uit aan de huurders van wie zij de belangen behartigt. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Rechten huurdersorganisatie en bewonerscommissie

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten:

 • informatierecht
 • overlegrecht
 • adviesrecht
 • agenderingsrecht.

Huurdersorganisaties mogen meepraten over algemene plannen voor hun wooncomplex. Per 1 juli 2015 mogen zij ook meepraten bij overleg over prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen alleen meepraten over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over sloop en renovatie van de woningen of het servicekostenpakket.

Wijziging servicekostenbeleid

Voor wijziging van het servicekostenbeleid heeft een verhuurder voorafgaand toestemming nodig van de huurdersorganisatie (als die er is).

Dit geldt niet voor wijzigingen in het servicekostenpakket. Daarvoor gelden andere regels.

Conflicten voorleggen aan de kantonrechter of de Huurcommissie

Conflicten tussen verhuurder en huurdersorganisatie of bewonerscommissie kunt u voorleggen aan de kantonrechter. U kunt ook de Huurcommissie inschakelen. Een conflict kan bijvoorbeeld gaan over:

 • de manier waarop de verhuurder het overleg met de huurdersorganisatie heeft gevoerd;
 • de procedure;
 • een vergoeding voor gemaakte kosten.

Wijkt de verhuurder af van een advies van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie? Ook dan kunt u een procedure starten.

Bron: rijksoverheid.nl

Logo_Rijksoverheid